Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bij de uitvoering van advies-, trainings- monitoring- interim- en coachingsopdrachten door Bright Mind Media en/of Henk-Jan Geel
Bright Mind Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer: 30243666 Henk-Jan Geel is een handelsnaam van Bright Mind Media (en ook de naam van de eigenaar J)

Bright Mind Media is gevestigd te: Engelsmanplaat 20, 3524AZ Utrecht

Artikel 1 Definities

 • Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
 • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die met Bright Mind Media, is overeengekomen opdrachten te (doen) verrichten.
 • Opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht uitvoert, zijnde de personen die namens Bright Mind Media, optreden.
 • Interim management opdracht: de overeenkomst van opdracht inhoudende het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 

Artikel 2 Algemeen

De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor opdrachten op het gebied van advies-, trainings- monitoring- interim- en coachingsopdrachten, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, of door Bright Mind Media schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

Opdrachten komen tot stand door ondertekening van beide partijen van een offerte of opdrachtbevestiging, danwel doordat Bright Mind Media daadwerkelijk uitvoering geeft aan de geoffreerde werkzaamheden. Een offerte of opdrachtbevestiging bevat tenminste een omschrijving van de opdracht en het tarief.

 

Artikel 4 Grondslag offertes

De offertes van Bright Mind Media zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

Bright Mind Media zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren (inspanningsverplichting). Bright Mind Media behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen. Bright Mind Media rapporteert regelmatig aan de opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.

 

Artikel 5 Verlenging en beëindiging van de overeenkomst

In het geval van een overeengekomen incompany-training, gelden de volgende voorwaarden:

 • annulering dient schriftelijk (kan per e-mail) te geschieden;
 • bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd;
 • bij annulering tussen vier en twee weken voor de aanvang van de training is 50% van de volledige trainingskosten verschuldigd;
 • bij annulering twee weken voor de aanvang van de training zijn de volledige trainingskosten verschuldigd;

Bij het uitvallen van een training door overmacht bij Bright Mind Media, wordt deze op een later moment alsnog gegeven. In het geval van een abonnement bij Bright Mind Media (advisering, monitoring, uitvoering, coaching) eindigt de overeenkomst bij schriftelijke opzegging door opdrachtgever of opdrachtnemer per de laatste dag van de eerstvolgende kalendermaand.

 

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

Bij aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van de offerte in rekening gebracht. Het restant van het honorarium en de kosten worden maandelijks of na uitvoering van de opdracht gefactureerd. Alle door Bright Mind Media medegedeelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) (indien van toepassing). De kilometer-vergoeding bedraagt € 0,28 per km (ex. BTW). Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in zijn verplichtingen, dan komen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

 

Artikel 7 Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en/of voor haar werkzame personen. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds per de laatste dag van de eerstvolgende kalendermaand beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte. Dit dient kort gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Bright Mind Media behoudt daarbij aanspraak op betaling van facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

Tijdens trainingen verstrekt lesmateriaal wordt eigendom van de cursisten, met dien verstande dat het auteursrecht daarvan is uitgesloten. Verkoop of anderszins afstaan aan derden is daarmee niet toegestaan. Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming en onder voorwaarden van Bright Mind Media. Hetzelfde geldt voor auteursrecht op schriftelijke adviezen en door Bright Mind Media ontwikkelde modellen.

 

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

Bright Mind Media is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Bright Mind Media zal in het kader van de opdracht alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de redelijke belangen van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 Non concurrentie

Beide partijen verplichten zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede een periode van een half jaar na het einde van de overeenkomst, generlei relatie aan te (doen) gaan met elkanders medewerkers en/of hulppersonen, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, of zijn geweest, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 12 Onderzoek, reclames

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bright Mind Media. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bright Mind Media in staat is adequaat te reageren. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bright Mind Media slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Bright Mind Media en van al diegenen die voor of namens Bright Mind Media werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Bright Mind Media voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden. Bright Mind Media is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van (door haar ingeschakelde of aanbevolen) derden noch voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Bright Mind Media tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer door Bright Mind Media. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Bright Mind Media en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen partijen terzake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel Bonus

Dan nog een paar extra voorwaarden die van toepassing zijn op de reizen die Henk-Jan Geel aanbeidt.

Met je aanmelding voor een reis ga je akkoord met de voorwaarden.

 1. Ongeveer 2 maanden voor vertrek moeten er voldoende (tenminste 5) deelnemers zijn, anders kan de reis niet doorgaan. Ik stel je hiervan op de hoogte.
 2. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met een factuur en verdere informatie. Graag binnen 14 dagen betalen.
 3. Als je de reis onverhoopt moet annuleren, dan ben je de volgende kosten verschuldigd:
  • tot 30 dagen voor vertrek: €100 + de gemaakte kosten aan vliegtickets en transfers.
  • annuleren 30 dagen voor vertrek en daarna: 100% van de reissom
 4. Deelnemen doe je geheel voor eigen verantwoordelijkheid.
 5. De organisatie en voorbereiding van deze tocht vinden zo zorgvuldig mogelijk plaats. Er kunnen zich altijd onverwachte zaken voordoen. Tijdens de reis kan het voorkomen dat er van het voorgenomen programma afgeweken moet worden door bij voorbeeld weersomstandigheden. We ( Ik en evt. lokale begeleiding) doen dan ons uiterste best om een passende oplossing te vinden. Echter kunnen we daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Beslissingen hierover liggen bij de reisleiding, waarbij de veiligheid van jou en de andere deelnemers voorop staat.
 6. Je dient voor de duur van het verblijf een geldig paspoort te hebben. Een visum is niet nodig voor Nederlandse staatsburgers.
 7. Je moet zelf voor een reis- en/of annuleringsverzekering zorgen. Een reisverzekering is verplicht. Denk hierbij ook aan de wintersportdekking. Zo kan in geval van nood via de SOS-centrale van de verzekeringsmaatschappij hulp verleend worden.
 8. In geval van acute medische nood tijdens de reis doen wij vanzelfsprekend ons uiterste best om je snel te (laten) vervoeren naar medische hulp, echter kunnen we hiervoor op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden, mede gezien de avontuurlijke aard van de reis.
 9. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel als gevolg van eigen toedoen of overmachtsituaties (natuurrampen, stakingen, politieke onrust e.d.).
 10. Zorg goed voor je spullen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van jouw bagage tijdens de reis. Je gaat uiteraard zorgvuldig om met de spullen die je in bruikleen krijgt. Schade hieraan betaal je zelf. Uiteraard slijten spullen op een normale manier.
 11. Op de reis en de relatie met jou is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met me op dan kunnen we het bespreken.